do kasy razem: 0,00 zł
Nawet 150 tys. zł od ARiMR w ramach PROW dla gospodarstw rolnych

Zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, które Komisja Europejska zatwierdziła w październiku 2022 r., będą realizowane dla obszaru F ‘Zielona energia w gospodarstwie rolnym’. Są to działania z ramienia Modernizacji Gospodarstw Rolnych, dzięki którym rolnicy będą mogli uzyskać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych. Kto może ubiegać się o wsparcie, jaka jest wysokość dotacji oraz jakie warunki należy spełnić?

Dla kogo dofinansowanie od ARiMR

O pomoc może ubiegać się rolnik, który spełnia poniższe wymagania:

 • posiada gospodarstwo rolne - co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej
 • prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, z zastrzeżeniem, że działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych (nie dotyczy rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy).

Zyskaj nawet do
150 tys. zł

Nabór trwa od
31.01.23r. - 1.03.23r.

Zainwestuj w fotowoltaikę
z magazynem energii

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota pomocy na operacje w tym obszarze, w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020 wynosi 150 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.
Wsparcie od ARiMR w ramach tego programu zakłada formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych:

 • od 30 - 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych
 • od 30 - 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji

Chcesz wiedzieć więcej?

Zgłoś się do nas, jeśli interesuje Cię montaż instalacji fotowoltaicznej objętej dofinansowaniem. Nasi specjaliści dołożą wszelkich starań, by przedstawić najlepszą możliwą ofertę oraz odpowiedzą na pytania odnośnie programu wsparcia dla gospodarstw rolnych.
Nasza firma realizuje kompleksowe rozwiązania z branży fotowoltaicznej, pomp ciepła oraz klimatyzacji.

Wypełnij formularz Zadzwoń: 785 804 179

Kwalifikowalność kosztów

Wsparcie będzie polegać na refundacji poniesionych kosztów, dlatego każdy beneficjent w pierwszej kolejności musi pokryć inwestycję ze środków własnych lub z kredytu.
Do kosztów w obszarze ‘Zielona energia w gospodarstwie rolnym’ kwalifikują się:

 • koszty zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią
 • koszty zakupu pompy ciepła – o ile będzie stanowiła integralną część instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego
 • koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii
 • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności
 • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych

Podstawowe warunki programu

Pomoc jest przyznawana, jeżeli inwestycja objęta tą operacją spełnia następujące kryteria:

 • dotyczy zainstalowania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w gospodarstwie, w tym na budynkach, o ile pokrycie dachu na tych budynkach nie jest wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest oraz jeżeli te urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych
 • będzie realizowana na podstawie projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pomp ciepła
 • będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu instalacji urządzeń, o którym mowa w pkt 2, a całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kilowat (kW), przy czym całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego znajdujących się w gospodarstwie.

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR (lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej właściwego OR ARiMR), w następujący sposób:

 • osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio we właściwym oddziale regionalnym/biurze powiatowym ARiMR lub
 • w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP (Usługi ARiMR na e-PUAP) lub
 • przesyłką rejestrowaną, nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

Uzyskaj dofinansowanie z Ecowatt

Przypominamy, że nabór trwa od 31 stycznia 2023 do 1 marca, dlatego warto się pospieszyć z decyzją o montażu instalacji fotowoltaicznej. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na dodatkowe pytania dotyczące dofinansowania oraz dobiorą instalację fotowoltaiczną odpowiednio do potrzeb gospodarstwa rolnego. Za naszym pośrednictwem złożysz wniosek szybko i wygodnie.

Więcej informacji:
785 804 179 / zapytania@ecowattservis.pl

 
Wybierz język
w górę
{nocache:19c8393238e3c4bcabf457202740970d#0}
Sklep jest w trybie przeglądania
Zobacz pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl